Listwa kontrolna WAGO za 1 zł!

Producent

ANIRO Sp. z o.o.

Przy zakupie Kompensatorów aktywnych SVG/ASVG, Filtrów Aktywnych ANIRO,

otrzymasz Listwę kontrolną LKW 6-elementowa do zwierania WAGO

w cenie promocyjnej 1 zł!
Promocja trwa do wyczerpania zapasów!

Promocja ANIRO

Regulamin promocji

  1. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Promocji (zwany dalej: Promocją) są Hurtownie Elektryczne Kopel Sp. z o.o.. z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 107, kod poczt. 87-100, KRS: 0000058039, REGON: 871520937, NIP: 8792255262 (zwana dalej: Organizatorem).

1.2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Promocji, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Promocji.

1.3. Promocja trwa w okresie od 01.01.2022 r. do wyczerpania się stanu magazynowego nagród.

1.4. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie klienci Hurtowni Elektrycznych Kopel Sp. z o.o. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin tj. małżonkowie, krewni i powinowaci w lin prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Promocji.

1.5. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

1.6. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji na stronie internetowej: www.kopel.pl/promocje oraz dostępna jest do wglądu w siedzibie Organizatora Promocji.

1.7. Nagrody w Promocji zapewnia Organizator.

 

  1. 2. ZASADY PROMOCJI

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup produktów promocyjnych określonych w punkcie 3.2 niniejszego regulaminu.

2.2. W przypadku zwrotu towaru lub korekty faktury przez Uczestnika w terminie po zakończeniu okresu trwania Promocji, organizator zastrzega sobie prawo żądania od Uczestnika zwrotu nagrody, wydanej mu w oparciu o te zwrócone towary, lub na podstawie skorygowanych faktur.

 

  1. 3. NAGRODY

3.1. Nagroda przysługuje każdemu uczestnikowi, który dokona zakupów produktów promocyjnych w okresie promocyjnym.

3.2. Produkty objęte promocją:

Kompensatory aktywne SVG/ASVG

Moc (kVar)

Prąd (A)

Typ

10

15

SVG 010

15

21,43

SVG 015

30

42,86

SVG 030

50

71,43

SVG 050

100

142,83

SVG 100

200

285,71

SVG 200

30

45

ASVG 030

50

75

ASVG 050

100

150

ASVG 100

200

300

ASVG 200

 

Filtry Aktywne

Moc (kVar)

Prąd (A)

Typ

10,5

15

AHF 15 blade

17,5

25

AHF 25A

24,5

35

AHF 35A

35

50

AHF 50A

42

60

AHF 60A

52,5

75

AHF 75A

70

100

AHF 100A

105

150

AHF 150A

21

30

ADF P25-30/480

35

50

ADF P100-50/480

52

75

ADF P100-75/480

62

90

ADF P100-90/480

83

120

ADF P100-120/480

104

150

ADF P100-150/480

94

90

ADF P100-90/690

70

100

ADF P100N-100/415

83

120

ADF P200-120/480

83

120

ADF P300-120/480

104

150

ADF P300-150/480

166

240

ADF P300-240/480

208

300

ADF P300-300/480

249

360

ADF P300-360/480

312

450

ADF P300-450/480

94

90

ADF P300-90/690

 

3.3. Za zakupy produktu promocyjnego uczestnik otrzymuje: Listwę kontrolną WAGO LKW 6-elementową w cenie promocyjnej za 1 zł netto.

3.4. W przypadku braku dostępności nagród, o których mowa w punkcie 3.3, Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagród na inne dostępne na rynku zamienniki.

3.5. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, w tym wartość pieniężną.

3.6. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

 

  1. 4. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

4.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być zgłaszane, najpóźniej w terminie do 28 lutego 2022 r.

4.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adresem: Hurtownie Elektryczne Kopel Sp. z o.o., ul. Polna 107, 87-100 Toruń z dopiskiem ”Promocja – listwy kontrolne WAGO”. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.

4.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty otrzymania.

4.4. Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmowane przez Organizatora są ostateczne i wiążące. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie do 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

4.5. Gwarancja udzielana na nagrody wydawane w Promocji jest gwarancją producenta/emitenta. Organizator nie odpowiada za wady ukryte nagród oraz awarie wynikające z ich użytkowania. W przypadku stwierdzenia wadliwości nagrody Uczestnika obowiązuje standardowy tryb reklamacyjny określony przez producenta sprzętu. Powyższe nie ogranicza odpowiedzialności Organizatora wobec konsumentów w zakresie określonym w przepisach bezwzględnie obowiązujących

4.6. Uczestnikowi który posiada opóźnienie w płatnościach wobec Organizatora akcji powyżej 14 dniu, może nie zostać wydana nagroda w ramach niniejszej promocji.,

 

  1. 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnicy Promocji podając dane osobowe decydują o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na ich przetwarzanie przez Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o.o z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 107, kod poczt 87-100, wyłącznie na potrzeby wskazane w druku zamówienia nagrody. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres marketing@kopel.com.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Zawiadamiamy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 107, kod poczt. 87-100.

Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny.

 

  1. 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Niniejszy regulamin jest jawny i dostępny na stronie www.kopel.pl oraz w Dziale Marketingu Kopel.

6.2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

6.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.4. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.