Ogólne Warunki Sprzedaży

Dokumenty do pobrania:

Ogólne Warunki Sprzedaży

Warunki obrotu opakowaniami

 
Ogólne Warunki
Sprzedaży

§1 Stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży
1. Niniejsze „Ogólne warunki sprzedaży" [OWS] znajdują zastosowanie w dokonywanych pomiędzy stronami transakcjach, których przedmiotem jest sprzedaż towarów przez Hurtownie Elektryczne KOPEL sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, VII Wydział Gospodarczy KRS, w Sądzie Rejonowego w Toruniu pod numerem KRS 0000058039, posługującą się numerami : Regon 871520937, NIP: 879-22-55-262, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł - zwaną w treści niniejszych OWS [Sprzedawcą], na rzecz dowolnego podmiotu, który dokonuje zakupu w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą (tj. nie jako konsument w rozumieniu art.221 kodeksu cywilnego) - zwanego w treści niniejszych OWS [Odbiorcą]..
2. OWS stanowią integralną część Umów których przedmiotem jest sprzedaż lub dostawa towarów na rzecz Odbiorców, a złożenie zamówienia przez Odbiorcę stanowi pełną akceptację OWS.
3. Wszelkie odstępstwa od OWS wynikające ze specyfiki Odbiorcy lub jego zamówień muszą być zawarte na piśmie jako załączniki do zamówień Odbiorcy i potwierdzone przez Sprzedawcę.

§2 Zamówienia
1. Propozycja dokonania sprzedaży zwana dalej Ofertą, nie stanowi wiążącej Sprzedawcy oferty sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji potencjalnego Odbiorcy w celu ewentualnego przyszłego złożenia Zamówienia.
2. Oferta, skierowana do indywidualnego Odbiorcy w formie pisemnej, złożona Odbiorcy przez Sprzedawcę zawiera dane na temat towarów, cen jednostkowych, rabatów, waluty, wartości oferty, orientacyjnych terminów dostawy, warunków płatności i czasu obowiązywania oferty.
3. Terminy dostępności towaru są terminami orientacyjnymi i jakakolwiek rozbieżność między podanym wcześniej terminem a rzeczywistą dostępnością nie upoważnia do żadnych roszczeń ze strony Odbiorcy.
4. W przypadku gdy Odbiorca zdecyduje się na skorzystanie z Oferty, powinien złożyć Sprzedawcy zamówienie. Zamówienie powinno zawierać numer oferty, rodzaj i ilość zamawianego towaru, miejsce dostawy, oczekiwany termin dostawy, dokładne dane Odbiorcy, wraz z imiennym upoważnieniem do składania zamówień i upoważnieniem do odbioru towarów. .
5. Złożenie zamówienia wiąże Sprzedawcę od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia, zaś brak odpowiedzi nie będzie oznaczał milczącego przyjęcia zamówienia. W przypadku przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia z zastrzeżeniami, Odbiorca związany jest treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi on w ciągu 24 godzin po otrzymaniu od Sprzedawcy zastrzeżeń, swoich ewentualnych uwag w formie pisemnej. Zgłoszenie takich uwag przez Odbiorcę, uznawane jest jako złożenie nowego zamówienia, przy czym postanowienia zdań poprzedzających stosuje się odpowiednio.
8. Początkiem terminu realizacji zamówienia jest data potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia do realizacji zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Odbiorcą.
9. Zamówienie nie wiąże Sprzedawcy w przypadku gdy:
 •  zamówienie nie jest zgodne z ofertą, w tym gdy zamówienie dotyczy tylko części towarów z ilości zawartej w ofercie,
 •  Odbiorca ma jakiekolwiek zaległości płatnicze wobec Sprzedawcy,
 •  łączne zobowiązania Odbiorcy wobec Sprzedawcy przekroczyły kwotę kredytu kupieckiego przyznanego Odbiorcy przez Sprzedawcę,
 •  realizacja zamówienia jest niemożliwa z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych, w szczególności z powodu działania tzw. siły wyższej,
 •  inne zachowania Odbiorcy lub osób trzecich, w szczególności Dostawców Sprzedającego uniemożliwiają lub nadmiernie utrudniają realizację zamówienia.
10. W przypadku zamawiania przez Odbiorcę towarów niestandardowych (tj. nie znajdujących się u Sprzedawcy w bieżącej sprzedaży), wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości min. 30% wartości brutto zamawianego towaru, chyba, że strony postanowią inaczej. Zaliczka zostaje rozliczona przy końcowym odbiorze towaru (ostatniej jego partii) poprzez jej zaliczenie na poczet zobowiązań Odbiorcy, zaś w przypadku nie odebrania towaru przez Odbiorcę zostaje przez Sprzedawcę zatrzymana tytułem kary umownej.
 
§3 Realizacja dostawy towaru
1. Warunki dostawy określone zostaną w Ofercie.
2. Jeżeli Sprzedawca nie określił w Ofercie warunków dostawy, przyjmuje się, że dostawa towaru odbywała się będzie na zasadach „Ex Works" wg. Incoterms 2010, co oznacza, iż koszty transportu ponosi Odbiorca, a organizacja transportu towaru leży po stronie Sprzedawcy.
3. Sprzedawca jest zobowiązany do organizacji transportu tylko w przypadku przekazania przez Odbiorcę Sprzedawcy wszelkich niezbędnych do organizacji dostawy danych i dokumentów w szczególności:
 •  adresów dostawy
 •  danych osób upoważnionych do odbioru towaru
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Hurtowni Elektrycznych KOPEL SP. z o.o. .
Hurtownie Elektryczne KOPEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
87-100, ul. Polna 107, KRS 0000058039,
Regon 871520937, NIP: 879-22-55-262,
 •  numerów telefonów osób upoważnionych do odbioru towaru
4. W przypadku, gdy towar dostarczany jest za pośrednictwem niezależnego przewoźnika zaangażowanego przez Odbiorcę, odpowiedzialność za towar przechodzi na Odbiorcę, w momencie wydania tego towaru przewoźnikowi.
5. W przypadku, gdy Odbiorca dokonuje odbioru towaru z magazynu Sprzedawcy we własnym zakresie, przejmuje na siebie odpowiedzialność za towar w momencie wydania towaru z magazynu Sprzedawcy.
6. W przypadku gdy Odbiorca dopuszcza się zwłoki w odbiorze zamówionego towaru, o okres dłuższy niż 2 dni robocze ponad ustalony termin, Sprzedawca uprawniony jest wedle własnego wyboru do wysyłki towaru na wskazany przez Odbiorcę adres na koszt Odbiorcy, po uprzednim zawiadomieniu o tym fakcie Odbiorcy lub do obciążenia Odbiorcy kosztami składowania towarów Odbiorcy w magazynie Sprzedawcy w wysokości 0,2% wartości brutto danej dostawy, za każdy dzień składowania towaru.
7. Jeżeli termin dostawy zostanie odroczony z powodu okoliczności, za które odpowiada Odbiorca, Sprzedawca może przesunąć następne dostawy w sposób proporcjonalny i nie odpowiada za skutki takiego przesunięcia.
8. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Odbiorcę o wszystkich wiadomych Sprzedawcy okolicznościach mających wpływ na dotrzymanie ustalonego umową terminu dostawy, za które nie ponosi winy, w szczególności:
 •  uchybieniach ze strony przewoźników
 •  uchybieniach ze strony poddostawców towarów stanowiących przedmiot sprzedaży albo innych osób trzecich mających wpływ na termin dostawy.
9. Ewentualne odszkodowania z tytułu zwłoki w wykonaniu dostawy mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku, gdy stosowne do tego uregulowania zostały przez strony zawarte w zamówieniu i na piśmie. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze powinny być przedstawione przez Odbiorcę na piśmie najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzonej przez Sprzedającego dostawy. Brak roszczeń w w/w terminie oznacza bezwarunkowe zrzeczenie się ich.
10. Towary będą dostarczane w opakowaniach fabrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wewnętrznymi Sprzedawcy i z zachowaniem zasady minimalizacji wpływu na środowisko naturalne.
11. Koszty opakowań zwrotnych obciążają Odbiorcę po cenie kosztów własnych Sprzedawcy.
12. Na podstawie dostarczonych wraz z towarem dokumentów dostawy Odbiorca zobowiązany jest natychmiast po dostarczeniu (wydaniu) towarów skontrolować stan przesyłki (ładunku) oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonych towarów.
13. Wszelkie zastrzeżenia Odbiorcy w zakresie niezgodności w dostawach należy zgłaszać w trakcie dostawy w formie pisemnej na liście przewozowym lub innym dowodzie dostawy, przewoźnikowi (zgodnie z właściwymi przepisami przewozowymi) i niezwłocznie po zakończeniu dostawy Sprzedawcy.
14. Odbiór towarów bez ich zbadania lub nie zgłoszenie zastrzeżeń natychmiast po zakończeniu dostawy towarów będzie uważany za potwierdzenie, że towary zostały dostarczone prawidłowo, we właściwej ilości i posiadają prawidłowe cechy i właściwości.
15. Przepisów § 3 ust.12-14 nie stosuje się do Odbiorcy będącego osobą fizyczną, która zawiera umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
13. Pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad towarów lub niezgodności dostawy z zamówieniem lub jego potwierdzeniem, Odbiorca zobowiązany jest dopełnić wszystkich formalności przewidzianych w punktach poprzedzających, w szczególności zgłosić Sprzedawcy stwierdzone nieprawidłowości natychmiast po ich stwierdzeniu, ale nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych.
14. Zwrot pełnowartościowego towaru, bądź jego wymiana na inny, możliwa jest jedynie na mocy pisemnego porozumienia, pomiędzy Sprzedawcą a Odbiorcą.

§4 Ceny i warunki płatności
1. Wszystkie ceny są cenami netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług VAT w aktualnej określonej ustawowo wysokości..
2. Sprzedawca upoważniony jest do wystawienia dokumentów sprzedaży z chwilą sporządzenia dokumentu wydania towaru.
3. W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności Sprzedawca podejmuje jednostronnie decyzję przyznaniu Odbiorcy limitu na zaciąganie zobowiązań z tytułu dokonywania zakupów towarów zwanego dalej Kredytem Kupieckim. Kredyt Kupiecki przyznawany jest na podstawie dokumentów dostarczonych przez Odbiorcę, danych pozyskanych z wywiadowni gospodarczych, informacji rynkowych i aktualnej sytuacji makro i mikroekonomicznej.
4. Sprzedawca uprawniony jest do weryfikacji w każdym momencie przyznanego Kredytu Kupieckiego. Zmiana wysokości przyznanego Kredytu Kupieckiego nie wymaga uzasadnienia.
5. Jeżeli kwota przyznanego przez Sprzedawcę Kredytu Kupieckiego jest niższa niż wartość brutto zamówienia, Sprzedawca wedle własnego uznania może zażądać od Odbiorcy przedpłaty odpowiadającej kwocie nadwyżki ponad przyznany kredyt kupiecki lub ustanowienia określonego przez Sprzedawcę zabezpieczenia zapłaty.
6. Odbiorca zapłaci za towar cenę określoną na dokumencie sprzedaży wystawionym przez Sprzedawcę powiększoną o podatek od towarów i usług VAT.
7. Cena sprzedaży staje się wymagalna z upływem terminu płatności określonego na dokumencie sprzedaży.
8. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy wskazanego na fakturze.
9. Niezależnie od wskazań Odbiorcy, Sprzedawca uprawniony jest zaliczyć płatności Odbiorcy na poczet dowolnie wybranych przez siebie, wymagalnych wobec Odbiorcy kosztów, odsetek, a na końcu wierzytelności głównej.
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Hurtowni Elektrycznych KOPEL SP. z o.o. .
Hurtownie Elektryczne KOPEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
87-100, ul. Polna 107, KRS 0000058039,
Regon 871520937, NIP: 879-22-55-262,
10. Jeśli istnieje uzasadniona obawa, że Odbiorca nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Sprzedawca ma prawo zaliczyć na poczet należności przeterminowanych bieżące wpłaty Odbiorcy, nawet jeśliby kwoty te dotyczyły realizacji innych umów lub zobowiązań Odbiorcy. W takim przypadku Sprzedawca informuje Odbiorcę o sposobie zaliczenia wpłat.
11. Zgłoszenie przez Kupującego ewentualnych zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie przez Sprzedawcę, nie wstrzymuje biegu terminu płatności.
12. W przypadku niewypełnienia przez Odbiorcę zobowiązań względem Sprzedawcy, w szczególności w wypadku nie dotrzymania terminu płatności Sprzedawca ma prawo postawić wszelkie zobowiązania Odbiorcy wobec Sprzedawcy, zaciągnięte w ramach Kredytu Kupieckiego w stan natychmiastowej wymagalności i zażądać ich zapłaty w całości oraz wstrzymać do czasu zapłaty długu przez Odbiorcę dostaw produktów, które jeszcze nie zostały zrealizowane.
13. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Odbiorca nie wykona jakichkolwiek swoich zobowiązań w ciągu 30 dni kalendarzowych od końca ustalonego terminu dostawy, Sprzedawca ma prawo pisemnie odstąpić od umowy bez uprzedniego kierowania do Odbiorcy jakichkolwiek dodatkowych wezwań. W przypadku takiego odstąpienia od umowy Sprzedawca ma prawo obciążyć Odbiorcę karą umowna w wysokości obliczonej jako równowartość 60% (sześćdziesiąt procent) ceny brutto towaru objętego niewykonanym przez Odbiorcę zamówieniem.
14. Niezależnie od treści ustępów poprzedzających, Sprzedawca może dochodzić odszkodowania w zakresie, w jakim poniesiona przezeń szkoda przekracza wartość zastrzeżonych kar umownych.

§5 Zakres odpowiedzialności
1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu wykonywania umów, udzielonych gwarancji, rękojmi oraz innych tytułów zostaje ograniczona do wartości szkody rzeczywiście poniesionej przez Odbiorcę, przy czym nie może przekroczyć 20% wartości reklamowanych towarów w związku z którymi Odbiorca zgłosił roszczenia.
2. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy związana z zawarciem umowy lub dokonaniem sprzedaży towarów, niezależnie od tytułu tej odpowiedzialności, nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy oraz osób trzecich itp.
3. Odpowiedzialność za posiadanie przez towar określonych cech lub za przydatność dostarczonego towaru do pożądanych przez Odbiorcę celów Sprzedawca ponosi wyłącznie na podstawie pisemnych zapewnień udzielonych Odbiorcy.
4. Jeżeli realizacja zamówień nastąpiła w wyniku dostarczonych przez Odbiorcę rysunków, opisów i opracowań, Odbiorca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za naruszenie praw z zakresu własności intelektualnej, a gdyby z tytułu naruszenia takiego prawa jakiekolwiek roszczenia zostały skierowane przeciwko Sprzedającemu, ma on prawo w całości obciążyć nimi Odbiorcę.

§6 Rozstrzyganie sporów i prawo właściwe
1. Strony zobowiązują się nie przekazywać i nie ujawniać osobom trzecim informacji poufnych (włączając tajemnice handlowe i wszelkie inne informacje, których ujawnienie mogłoby zagrozić interesowi uprawnionej strony) uzyskanych w trakcie przeprowadzania transakcji handlowych. Obowiązek ten jest nieograniczony w czasie.
2. Do rozstrzygania wszelkich mogących wyniknąć pomiędzy stronami sporów, mogących wiązać się ze stosunkami opartymi na zawieranych przez strony umowach sprzedaży lub innych umowach, do których zastosowanie znajdowałyby niniejsze OWS, wyłącznie właściwy będzie Sąd powszechny rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS zastosowanie znajdują w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
4. Mimo uznania któregokolwiek z postanowień OWS za nieważne lub w inny sposób prawnie bezskuteczne, pozostałe warunki OWS pozostają w mocy, a nieważne lub w inny sposób prawnie bezskuteczne postanowienie zostaje zastąpione przez odpowiedni przepis prawa powszechnie obowiązującego.
§7 Inne
1. Niezależnie od niniejszych OWS strony mogą w ramach zawieranych umów szczegółowych wprowadzać dowolne warunki realizacji i sprzedaży towarów zgodne z aktualnym prawem obowiązującym na terenie RP.
2. Sprzedawca ma prawo do realizacji swoich zobowiązań i egzekwowania swoich praw również poprzez podmioty zewnętrzne.
3. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej www.kopel.pl tj. z dniem 15-12-2022 .

 

Warunki obrotu opakowaniami

1. Wszystkie opakowania zwrotne, a w szczególności bębny kablowe, szpule oraz palety są ewidencjonowane i podlegają ogólnym zasadom obrotu towarowego tzn. są fakturowane Kontrahentom odbierającym w/w opakowania na takich samych zasadach jak towary kupowane w H.E. KOPEL sp. z o.o.
2. H.E. KOPEL sp. z o.o. nie wypożycza opakowań zwrotnych.
3. Koszt opakowania jest liczony wg. wewnętrznego cennika obowiązującego w H.E. KOPEL sp. z o.o.
4. W przypadku gdy Kontrahent nie dokona zwrotu opakowania przed terminem wymagalności faktury, winien dokonać zapłaty na rzecz H.E. KOPEL sp. z o.o..
5. Kontrahent ma prawo zwrócić opakowania zwrotne, na swój koszt, do H.E. KOPEL sp. z o.o. na następujących warunkach:
 •  H.E KOPEL sp. z o.o. będzie przyjmować wyłącznie opakowania przez siebie wcześniej wydane w oparciu o prowadzoną ewidencję sprzedaży oraz wg. numerów opakowań,
 •  zwrot opakowań możliwy jest w terminie do 180 dni od daty wystawienia faktury sprzedaży,
 •  zwrotu opakowania należy dokonać do magazynu oddziału w którym zostało ono zakupione,
 •  koszt zwrotu opakowań do H.E. KOPEL sp. z o.o. ponosi kontrahent,
 •  zwrot opakowań odbywa się na podstawie sporządzonej przez Kontrahenta listy opakowań dostarczonych do magazynów H.E. KOPEL sp. z o.o.,
 •  zwracane opakowania muszą być pełnowartościowe - sprawne i nie nosić śladów uszkodzeń lub zbutwienia,
 •  uszkodzenie opakowania stwierdzone przy przyjęciu do KOPEL sp. z o.o., dyskwalifikuje prawo do zwrotu tego opakowania,
 •  uszkodzenia opakowań zwrotnych dostarczonych przez H.E. KOPEL sp. z o.o. należy zgłosić w ciągu trzech dni roboczych od daty dostawy na adres magazyn.centralny@kopel.com.pl wraz z załączoną dokumentacją zdjęciową,
 •  opakowania dostarczone do magazynów H.E. KOPEL sp. z o.o. po dopuszczalnym terminie zwrotu, niepełnowartościowe lub niezakupione w H. E. KOPEL sp. z o.o., Kontrahent ma prawo odebrać na swój koszt w terminie 5 dni roboczych od daty dostarczenia. Po upływie powyższego terminu opakowania takie zostaną zutylizowane, a koszty utylizacji obciążą Kontrahenta,

6. Po przeprowadzeniu weryfikacji prawidłowości zwracanych przez Kontrahenta opakowań zwrotnych wg podpunktów zawartych w pkt. 5, H.E. Kopel sp. z o.o. wystawi Klientowi korektę faktury na prawidłowo zwrócone opakowania.