Spotkajmy sie przy grillu!

Producent

ANIRO Sp. z o.o.
Zachęcamy do udziału w promocji współorganizowanej z firmą ANIRO Sp. z o.o., w której do zdobycia są atrakcyjne nagrody!
Wystarczy zakupić w okresie trwania promocji wybrane produkty marki LSIS, których dystrybutorem jest ANIRO Sp. z o.o. powyżej określonej wartości, aby zdobyć:
≥ 1000 zł netto – lampka owadobójcza Baseus ACMWD-ZX02
≥ 1500 zł netto – zestaw do grilla LANDMANN
Szczegóły w regulaminie promocji zamieszczonym poniżej.
 
Promocja ANIRO

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ pn. „Spotkajmy się przy grillu”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem akcji promocyjnej – sprzedaży premiowej pt. „Spotkajmy się przy grillu” (dalej: Promocja) są Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 107, kod poczt. 87-100, KRS 000058039, NIP: 879-22-55-262 (zwana dalej: Organizatorem).
1.2. Promocja trwa w okresie od 01.06. do 31.07.2021 lub wyczerpania się puli nagród, zgodnie z godzinami pracy hurtowni, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3. Promocja polega na premiowaniu zakupów wybranych produktów, których dystrybutorem jest firma ANIRO Sp. z o.o. (zwanych dalej: Produktami Promocyjnymi).
1.4. Udział w Promocji i podanie danych związanych z udziałem w promocji, jest całkowicie dobrowolne.
1.5. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie klienci Hurtowni Elektrycznych KOPEL Sp. z o.o.
1.6. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, w tym pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora; osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem Sprzedaży Premiowej na zlecenie Organizatora oraz małżonkowie, dzieci i dalsi zstępni, rodzice oraz rodzeństwo wymienionych osób.

2. ZASADY PROMOCJI
2.1. Aby zdobyć Nagrodę, Uczestnik powinien dokonać zakupów Produktów Promocyjnych w Oddziałach Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.2. Prawo uczestnika do zdobycia Nagrody będzie weryfikowane za pomocą wewnętrznego systemu sprzedażowego.
2.3. W Promocji biorą udział produkty marki LSIS:
- Aparaty modułowe,
- styczniki i ministyczniki,
- wyłączniki silnikowe i kompaktowe,
- rozłączniki kompaktowe,
- kondensatory,
- dławiki
- akcesoria do ww. produktów
2.4. Potwierdzenie zakupu produktów objętych Promocją, dokonanych przez danego Uczestnika Promocji, jest podstawą do zdobycia Nagrody. Łączenie zakupów dokonanych przez różnych Uczestników Promocji jest zabronione. Faktury korekty oraz zwroty towarów zakupionych w trakcie sprzedaży Produktów Promocyjnych pomniejszą łączną wartość zakupionych Produktów Promocyjnych. W przypadku zwrotu towaru lub korekty faktury przez Uczestnika w terminie po zakończeniu okresu trwania Promocji, Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Uczestnika zwrotu Nagrody, wydanej mu w oparciu o te zwrócone towary, lub na podstawie skorygowanych faktur.

3. NAGRODY
3.1. Nagroda przysługuje Uczestnikowi, który dokona zakupu Produktów Promocyjnych o łącznej wartości
≥ 1000 zł netto – lampka owadobójcza Baseus ACMWD-ZX02
≥ 1500 zł netto – zestaw do grilla LANDMANN
3.2. Uczestnik może odebrać maksymalnie jedną Nagrodę w okresie trwania Promocji.
3.3. W przypadku braku dostępności Nagród, o których mowa w punkcie 3.1, Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagród na inne dostępne na rynku zamienniki o zbliżonej wartości.
3.4. Nagrody będą dostarczane przez przedstawicieli Organizatora Uczestnikom promocji w terminie do 30 dni od zakończenia promocji.
3.5. Zgłoszenie zamówienia na Produkty Promocyjne oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
3.6. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, w tym ich wartość pieniężną.
3.7. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
3.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność, ani utrudnienia odbioru nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
3.9. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowości związane z działaniem poczty i firm kurierskich, w tym za: brak doręczenia, opóźnienie w doręczeniu, zniszczenie lub uszkodzenie zgłoszeń.

4. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
4.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być zgłaszane, najpóźniej w terminie do 30 dni od zakończenia promocji.
4.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adresem:
Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o.o, 87-100 Toruń, ul. Polna 107, z dopiskiem: „Spotkajmy się przy grillu”. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
4.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty otrzymania.
4.4. Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmowane przez Organizatora są ostateczne i wiążące. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie określonym w punkcie 4.3.
4.5. Gwarancja udzielana na nagrody wydawane w Promocji jest gwarancją producenta/emitenta. Organizator nie odpowiada za wady ukryte nagród oraz awarie wynikające z ich użytkowania. W przypadku stwierdzenia wadliwości nagrody Uczestnika obowiązuje standardowy tryb reklamacyjny określony przez producenta sprzętu.
Powyższe nie ogranicza odpowiedzialności Organizatora wobec konsumentów w zakresie określonym w przepisach bezwzględnie obowiązujących.
4.6. Uczestnikowi, który posiada opóźnienie w płatnościach wobec Organizatora akcji powyżej 14 dni, może nie zostać wydana nagroda w ramach niniejszej sprzedaży premiowej – promocji.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Uczestnicy Promocji podając dane osobowe decydują o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na ich przetwarzanie przez Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o.o z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 107, kod poczt 87-100, wyłącznie na potrzeby wskazane w druku zamówienia nagrody. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres marketing@kopel.com.pl spod adresu, którego
zgoda dotyczy. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Zawiadamiamy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Hurtownie Elektryczne KOPEL Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 107, kod poczt. 87-100.
Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Niniejszy regulamin jest jawny i dostępny na stronie www.kopel.pl oraz w Dziale Marketingu Kopel.
6.2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
6.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.4. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.